catering

Kookatelier Zuiderzee werkt als cateraar en kok aan huis in Friesland. Enkele plaatsen waar wij o.a. culinaire catering, privé diners en walking dinners verzorgen:

catering Gaast

catering Makkum

catering Workum

Catering Cornwerd

catering Pingjum

catering Warns

catering Gaastmeer

catering Piaam

catering Idsegahuizum

catering Langweer

catering Easterein

catering Nijhuizum

catering Nijemirdum

catering Tirns

Kok aan huis Hieslum

Kok aan huis Terschelling

Kok aan huis Allingawier

Kok aan huis Schraard

Kok aan huis Sandfirden

Kok aan huis Kornwerderzand

Kok aan huis Smallebrugge

Kok aan huis Oostrum

catering Bolsward

catering Westhem

catering Harlingen

catering Allingawier

catering Sneek

catering Dedgum

Kok aan huis Bolsward

Kok aan huis Nijhuizum

Kok aan huis It Heidenskip

Kok aan huis Koufurderrige

Kok aan huis Parrega

catering Hindeloopen

catering Rijs

Kok aan huis Jutrijp

Kok aan huis Gauw

Kok aan huis Goenga

Kok aan huis Baard

Kok aan huis Tzum

Kok aan huis Molkwerum

Kok aan huis Burgwerd

Kok aan huis Warns

Kok aan huis Oosthem

Kok aan huis Kimswerd

Kok aan huis Exmorra

Kok aan huis Ferwoude

Kok aan huis Breezanddijk

Kok aan huis Wolsum

Kok aan huis Wons

Kok aan huis IJlst

Kok aan huis Anjum

Kok aan huis Arum

Kok aan huis Tjerkwerd

catering Stavoren

Kok aan huis Pingjum

Kok aan huis Paesens

Kok aan huis Lioessens

Kok aan huis Dokkum

Kok aan huis Gaastmeer

Kok aan huis IJpecolsga

Kok aan huis Itens

Kok aan huis Hilaard

Kok aan huis Woudsend

Kok aan huis Easterlittens

Kok aan huis Rien

Kok aan huis Mantgum

Kok aan huis Winsum

Kok aan huis Easterein

Kok aan huis Waaksens

Kok aan huis Weidum

Kok aan huis Jorwerd

Kok aan huis Uitwellingerga

Kok aan huis Hemelum

Kok aan huis Mirns

Kok aan huis Rijs

catering Oudemirdum

Kok aan huis Nijemirdum

Kok aan huis Oudemirdum

Kok aan huis Sloten

Kok aan huis Balk

Kok aan huis IJsbrechtum

Kok aan huis Tjalhuizum

Kok aan huis Westhem

Kok aan huis Offingawier

Kok aan huis Longerhouw

Kok aan huis Hichtum

Kok aan huis Scharnegoutum

Kok aan huis Oudega

Kok aan huis Greonterp

Kok aan huis Witmarsum

Kok aan huis Hartwerd

Kok aan huis Blauwhuis

Kok aan huis Idzega

Kok aan huis Lollum

Kok aan huis Cornwerd

Kok aan huis Nijland

Kok aan huis Idsegahuizum

Kok aan huis Heeg

Kok aan huis Schettens

Kok aan huis Indijk

Kok aan huis Folsgare

Kok aan huis Zurich

Kok aan huis Loenga

Kok aan huis Dedgum

Kok aan huis Abbega

Kok aan huis Hommerts

Kok aan huis Koudum

Kok aan huis Oppenhuizen

Kok aan huis Tirns

catering Leeuwarden

Kok aan huis Franeker

Kok aan huis Wommels

catering Hemelum